รูปแบบการแสดงผล

  • สามมิติแบบลอยลึก (3D in Depth)  เป็นภาพสามมิติที่สามารถมองเห็นเป็นรูปทรงวัตถุดูมีระยะความลึกเสมือนจริง
  • สามมิติแบบชั้น (3D in Layer)  เป็นภาพสามมิติที่มองเห็นวัสดุมีระยะความลึกเป็นชั้นๆ แบบแบนๆ ไม่มีรูปทรง
  • ภาพเปลี่ยน (Flipping)  เป็นการเปลี่ยนภาพเป็นอีกภาพหนึ่งแบบทันทีเมื่อพลิกภาพ
  • ภาพเปลี่ยนรูป (Morphing)  เป็นการเปลี่ยนภาพแบบค่อยๆเปลี่ยนจากรูปทรงหนึ่งเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง
  • ภาพหมุนหรือภาพบิด (Rotating / Turning / Twirling)  เป็นการเปลี่ยนภาพเป็นอีกภาพหนึ่งแบบหมุนรอบตัว หรือ บิดเป็นเกลียว
  • ภาพย่อขยาย (Zooming)  เป็นการทำภาพให้มีขนาดค่อยๆเล็กลง หรือใหญ่ขึ้น
  • ภาพเคลื่อนไหว (Motion or Animation)  เป็นการทำภาพให้มีการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง